archive company

Pełna księgowość to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Pracy jest wiele, do tego trzeba być na bieżąco z aktami prawnymi oraz przepisami. Dlatego w prowadzeniu ksiąg handlowych w rozszerzonej formie nieoceniona jest pomoc biura rachunkowego.

Pełna księgowość – co to jest?

Księgowość pełna to najbardziej zaawansowana – i zarazem najbardziej skomplikowana – forma ewidencji. Obowiązek jej prowadzenia mają:

 • spółki kapitałowe i komandytowe
 • spółki cywilne i jawne osób fizycznych osoby fizyczne i spółki partnerskie, których przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły równowartość w polskiej walucie 2 mln EURO (przeliczane po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego)

Pełna księgowość jest zatem skierowana do dużych przedsiębiorstw, od których państwo wymaga transparentności. Oprócz podmiotów zobowiązanych przepisami pełną księgowość może prowadzić każda także firma na własne życzenie.

Księgowość pełna a uproszczona

Pełna księgowość, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, ewidencjonuje każde zdarzenie gospodarcze w firmie. Rozbudowany system księgowania wymaga sporych nakładów pracy i biegłej znajomości przepisów prawa. Uproszczona Księga Przychodów i Rozchodów jest dużo prostsza i tańsza w prowadzeniu. Nie daje ona jednak wglądu w procesy gospodarcze zachodzące w firmie i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zatem nie można na jej podstawie planować inwestycji i szacować zysków.

Pełna księgowość daje natomiast wgląd w ewidencję przychodów i kosztów, ewidencję majątku i źródeł finansowania, inwentaryzację majątku i zobowiązań, a także sprawozdań finansowych. Korzystać z niej mogą zarówno organy państwowe sprawujące opiekę nad praworządnością firm, jak i osoby związane z danym przedsiębiorstwem.

Pełna księgowość – jak prowadzić?

Księgowość pełna polega na odpowiednim księgowaniu wszystkich operacji dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Chodzi zatem o wszelkie transakcje, przelewy przychodzące i wychodzące, a także operacje związane z magazynem. Wszystkie zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się na podstawie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, do których zaliczają się:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta ksiąg pomocniczych,
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Najczęściej prowadzi się je w formie komputerowej, która usprawnia pracę. Na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze należy zapisywać daty, a dowodom księgowym nadawać numer oraz datę (o ile jest inna niż data operacji gospodarczej). Każde zdarzenie należy zrozumiale opisać, uzgodnić kwoty w PLN, jednorodnie i spójnie prowadzić księgi, a przy tym korygować błędy. Każdy zapis powinno się oznaczać indywidualnym, automatycznie nadanym numerem, a także danymi osoby, która go dokonała. Dodatkowo pełna księgowość wymaga regularnych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy informacja wprowadzająca do sprawozdania.

Spółka jawna a księgowość pełna

Wśród wielu form prowadzenia biznesu wyróżniamy spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółkę jawną. Nie posiada ona osobowości prawnej, a więc nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Może być natomiast podatnikiem VAT. Spółka taka, w zależności od osiąganego przychodu netto, może rozliczać się według księgowości pełnej lub księgowości uproszczonej. Ta pierwsza jest obowiązkowa w przypadku, gdy przychody spółki jawnej przekraczają 2 mln euro w danym roku lub jeśli jednym ze wspólników jest osoba prawna. W takim przypadku osoby fizyczne wchodzące w skład spółki płacą podatek proporcjonalny do przychodów lub liniowy, a osoby prawne podatek CIT.

Pełna księgowość jest czasochłonna i wymagająca. Jej prowadzenie polega na prawidłowym prowadzeniu wszystkich ewidencji oraz przygotowywaniu sprawozdań. Dlatego dobrze jest korzystać ze specjalistycznej pomocy biura rachunkowego.

archive company

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestrowania zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w jego majątku. Wybrany przez niego sposób prowadzenia rachunkowości musi być zgodny z rodzajem działalności, którą prowadzi. Księgowość w przedsiębiorstwie może mieć różne formy: od pełnej, po uproszczoną. Na czym polega ta ostatnia? Odpowiadamy.

Księgowość pełna a uproszczona

Księgowość pełna, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo precyzyjna i szczegółowa. Obejmuje ona prowadzenie ksiąg rachunkowych, które umożliwiają bieżącą i pełną kontrolę finansów firmy. Na ich podstawie można wyliczyć podatek, który przedsiębiorstwo powinno zapłacić.Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają spółki kapitałowe i komandytowe bez względu na obrót, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, o ile ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość w PLN 2 mln EURO (wg kursu EURO ogłaszanego przez NBP, który obowiązuje 30.09. roku poprzedzającego rok podatkowy). Z kolei księgowość uproszczona polega na podstawowym gromadzeniu danych finansowych. Jest to łatwiejsza i mniej kosztowna forma ewidencjonowania przychodów i kosztów. Mało mówi ponadto wiele o finansach firmy i nie daje możliwości szczegółowej analizy.

Księgowość uproszczona – dla kogo?

Księgowość uproszczona jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych podmiotów gospodarczych, przede wszystkim małych przedsiębiorstw, które obracają niewielkimi środkami. Taką formę księgowości mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za poprzedni ok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln EURO.

Księgowość uproszczona – krok po kroku

Decyzja o założeniu księgi uproszczonej i zawiadomienie urzędu skarbowego

Uproszczoną księgę założyć można wraz z dniem rozpoczęcia działalności lub od 1 stycznia roku podatkowego. O tej zmianie należy powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego w terminie 20 dni od założenia księgi. W przypadku spółek cywilnych jawnych i partnerskich do takie zawiadomienia zobowiązani są wszyscy wspólnicy. Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na powierzenie prowadzenia uproszczonej księgi specjalistom z biura rachunkowego, wówczas musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Założenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Najczęstszą formą ewidencjonowania jest Księga Przychodów i Rozchodów, Rejestruje się w niej na bieżąco, po dokonaniu transakcji, przychody i wydatki. Księga ta prowadzona jest do celów podatkowych, a na jej podstawie ustala się podstawy opodatkowania. Jeśli natomiast dochód nie zostanie osiągnięty, to przedsiębiorca nie jest zobligowany do płacenia podatku. Księgę można prowadzić samodzielnie, nawet własnoręcznie, choć najlepszymi narzędziami są w tym przypadku elektroniczne programy do księgowości, które automatyzują i przyspieszają pracę. W tabeli uzupełnić należy każdą z rubryk:

 1. liczbę porządkową wpisów,
 2. datę wydatku lub przychodu,
 3. numer faktury / dowodu zakupu,
 4. dane kontrahentów,
 5. rodzaj transakcji,
 6. wartość sprzedaży / usług,
 7. przychody pozyskane poza sprzedażą / usługami,
 8. zakup materiałów / towarów handlowych,
 9. koszty uboczne zakupu,
 10. informację o pensjach pracowników,
 11. pozostałe koszty,
 12. sumę kosztów,
 13. wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Księgowość uproszczoną można z powodzeniem prowadzić samodzielnie. Trzeba jednak posiadać elementarną wiedzę w tej dziedzinie i znać podstawowe pojęcia, takie jak przychód, dochód, czy koszty uzyskania przychodu. Odpowiednią wiedzę można przyswoić np. na kursach. Należy przy tym pamiętać, że księgowość uproszczona musi być prowadzona rzetelnie, ze znajomością aktualnych regulacji prawnych, ponieważ pociąga ona za sobą pełną odpowiedzialność za błędy. Dlatego nieocenioną pomocą w prowadzeniu księgi są specjaliści z biur rachunkowych.