Księgowość uproszczona – czym jest?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestrowania zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w jego majątku. Wybrany przez niego sposób prowadzenia rachunkowości musi być zgodny z rodzajem działalności, którą prowadzi. Księgowość w przedsiębiorstwie może mieć różne formy: od pełnej, po uproszczoną. Na czym polega ta ostatnia? Odpowiadamy.

Księgowość pełna a uproszczona

Księgowość pełna, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo precyzyjna i szczegółowa. Obejmuje ona prowadzenie ksiąg rachunkowych, które umożliwiają bieżącą i pełną kontrolę finansów firmy. Na ich podstawie można wyliczyć podatek, który przedsiębiorstwo powinno zapłacić.Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają spółki kapitałowe i komandytowe bez względu na obrót, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, o ile ich przychody netto za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość w PLN 2 mln EURO (wg kursu EURO ogłaszanego przez NBP, który obowiązuje 30.09. roku poprzedzającego rok podatkowy). Z kolei księgowość uproszczona polega na podstawowym gromadzeniu danych finansowych. Jest to łatwiejsza i mniej kosztowna forma ewidencjonowania przychodów i kosztów. Mało mówi ponadto wiele o finansach firmy i nie daje możliwości szczegółowej analizy.

Księgowość uproszczona – dla kogo?

Księgowość uproszczona jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych podmiotów gospodarczych, przede wszystkim małych przedsiębiorstw, które obracają niewielkimi środkami. Taką formę księgowości mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody za poprzedni ok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln EURO.

Księgowość uproszczona – krok po kroku

Decyzja o założeniu księgi uproszczonej i zawiadomienie urzędu skarbowego

Uproszczoną księgę założyć można wraz z dniem rozpoczęcia działalności lub od 1 stycznia roku podatkowego. O tej zmianie należy powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego w terminie 20 dni od założenia księgi. W przypadku spółek cywilnych jawnych i partnerskich do takie zawiadomienia zobowiązani są wszyscy wspólnicy. Jeśli przedsiębiorstwo decyduje się na powierzenie prowadzenia uproszczonej księgi specjalistom z biura rachunkowego, wówczas musi zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Założenie Księgi Przychodów i Rozchodów

Najczęstszą formą ewidencjonowania jest Księga Przychodów i Rozchodów, Rejestruje się w niej na bieżąco, po dokonaniu transakcji, przychody i wydatki. Księga ta prowadzona jest do celów podatkowych, a na jej podstawie ustala się podstawy opodatkowania. Jeśli natomiast dochód nie zostanie osiągnięty, to przedsiębiorca nie jest zobligowany do płacenia podatku. Księgę można prowadzić samodzielnie, nawet własnoręcznie, choć najlepszymi narzędziami są w tym przypadku elektroniczne programy do księgowości, które automatyzują i przyspieszają pracę. W tabeli uzupełnić należy każdą z rubryk:

 1. liczbę porządkową wpisów,
 2. datę wydatku lub przychodu,
 3. numer faktury / dowodu zakupu,
 4. dane kontrahentów,
 5. rodzaj transakcji,
 6. wartość sprzedaży / usług,
 7. przychody pozyskane poza sprzedażą / usługami,
 8. zakup materiałów / towarów handlowych,
 9. koszty uboczne zakupu,
 10. informację o pensjach pracowników,
 11. pozostałe koszty,
 12. sumę kosztów,
 13. wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową.

 

kalkulator

Księgowość uproszczoną można z powodzeniem prowadzić samodzielnie. Trzeba jednak posiadać elementarną wiedzę w tej dziedzinie i znać podstawowe pojęcia, takie jak przychód, dochód, czy koszty uzyskania przychodu. Odpowiednią wiedzę można przyswoić np. na kursach. Należy przy tym pamiętać, że księgowość uproszczona musi być prowadzona rzetelnie, ze znajomością aktualnych regulacji prawnych, ponieważ pociąga ona za sobą pełną odpowiedzialność za błędy. Dlatego nieocenioną pomocą w prowadzeniu księgi są specjaliści z biur rachunkowych.