Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

29.01.2015
ODLICZENIE 100% VAT OD EKSPLOATACJI AUTA SŁUŻBOWEGO, KTÓRYM PRACOWNIK JEŹDZI DO DOMU


     Pracodawca, który ze względu na specyfikę wykonywanych przez pracowników obowiązków umożliwia im dojazdy służbowym samochodem z pracy do domu i z powrotem, może odliczyć VAT od ich zakupu i eksploatacji w pełnej wysokości. W takim przypadku musi zapewnić procedury mające na celu wyeliminowanie możliwości wykorzystywania tych samochodów do celów prywatnych. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1834/14).
Odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, przysługuje m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Przy czym ustawodawca precyzuje, że pojazdy uznaje się za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług). (...)
W opinii Sądu parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyjął organ, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wykształcił się pogląd, że przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy – o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych – nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
Zdaniem Sądu nie ma żadnych przeszkód ku temu, by kwestie te podobnie rozumieć na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi jedynie o to, by możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy była uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności, określona została w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania tak postawionych do dyspozycji pracowników (użytkowników) pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych).
Od redakcji:
Na przełomie lat 2014/2015 sądy administracyjne wydały kilka wyroków dotyczących odliczenia VAT na nowych zasadach od wydatków związanych z samochodami. W wyrokach tych jednomyślnie uznano, że sam fakt, iż pracownik parkuje samochód przy domu, nie oznacza, że pracodawca traci prawo do odliczenia 100% VAT tylko na tej podstawie.
Oprac. Katarzyna Wojciechowska, ekspert w zakresie VAT, autorka licznych publikacji

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl