Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

20.02.2014
Odliczenie VAT od nabycia samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

7 lutego 2014 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą przepisy dotyczące odliczania VAT naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Co oznacza to w praktyce?

W myśl nowych zasad od 1 kwietnia 2014 r. możliwe będzie pełne odliczenie VAT naliczonego w przypadku pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Podatnik, aby odliczyć 100% VAT naliczonego przy zakupie, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym informację o nabytych pojazdach oraz prowadzić ewidencję ich przebiegu. Jej zapisy będą musiały być poświadczone przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia.

Odliczenie pełne będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do nabycia oraz wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Przykładowo taka sytuacja może mieć miejsce w następujących przypadkach, gdy:

● przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych pojazdów i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego (np. samochody nie są zarejestrowane i nie mogą poruszać się po drogach),

● przedmiotem działalności podatnika jest wynajem tych pojazdów i zostanie wyeliminowana możliwość ich użytku prywatnego,

● konstrukcja pojazdu obiektywnie wskazuje na wyłączny użytek do działalności gospodarczej, a jego ewentualne użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie w tym przypadku nieistotne (np. koparka),

● z posiadanej przez podatnika dokumentacji (regulaminy, umowy, zarządzenia itp.) obiektywnie wynika, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i nie ma możliwości, aby pracownik „prywatnie” skorzystał z firmowego samochodu, np. w celu dojazdu do swojego miejsca zamieszkania.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak ograniczonego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W przypadku samochodów wykorzystywanych w sposób mieszany, zarówno do celów prywatnych, jak i do celów prowadzenia działalności gospodarczej, możliwe będzie odliczenie 50% VAT naliczonego:

1) przy nabyciu pojazdu, który będzie wykorzystywany zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych,

2) od wszelkich wydatków związanych z zakupem i eksploatacją ww. samochodów,

3) w przypadku nabycia paliwa, które jednak zacznie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2015 r.

Dla celów stosowania ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego wykorzystywanie mieszane należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Wystarczy bowiem jednorazowe użycie pojazdu do celów prywatnych (np. dojazd pracownika do pracy i z pracy, „załatwienie spraw prywatnych” samochodem służbowym), aby miało miejsce wykorzystanie mieszane. Dlatego każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na swoje cechy – został uznany przez ustawodawcę za mogący służyć, co do zasady, użytkowi mieszanemu, a zatem jego zakup oraz wszystkie wydatki z nim związane będą podlegać odliczeniu w 50%. W przypadku osób fizycznych, które działalność gospodarczą prowadzą w swoim miejscu zamieszkania (np. biuro rachunkowe, usługi finansowe, doradztwo podatkowe), należy uznać, że posiadany przez nie wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód jest również używany co do zasady na cele prywatne. Nie można bowiem obiektywnie stwierdzić, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tego samochodu umożliwia np. jego użycie w czasie wolnym od prowadzonej działalności (np. weekend czy wyjazd urlopowy).

Ograniczenie w odliczeniu VAT, w związku ze zmianą definicji pojazdu samochodowego, będzie dotyczyć wydatków związanych z quadami, motocyklami, samochodami osobowymi i pozostałymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nie będzie natomiast dotyczyć wydatków związanych z motorowerami i ciągnikami rolniczymi oraz innymi pojazdami niemieszczącymi się w definicji pojazdów samochodowych na gruncie przepisów o ruchu drogowym.

Zmiana sposobu wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany. Znowelizowany został sposób dokonywania korekty w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. Regulacje przewidują również wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Zmiana ta jest powiązana z likwidacją zwolnienia (zawartego obecnie w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT) – w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej co do jego zgodności z przepisami unijnymi – dla sprzedawanych pojazdów objętych ograniczonym prawem do odliczania. Zaproponowane regulacje będą lepiej realizować zasadę neutralności zarówno u podatników, którzy sprzedają używane przez siebie ww. pojazdy, jak i podatników, którzy handlują tego rodzaju pojazdami kupionymi od innych podatników. Wskutek planowanej likwidacji zwolnienia od podatku sprzedaż takich pojazdów zostanie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Należy zatem przyjąć, że z chwilą jej dokonania w trakcie 5-letniego okresu, liczonego od nabycia pojazdu, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą (podobnie jak ma to miejsce obecnie w art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Nowe regulacje przewidują konieczność lub możliwość dokonania stosownej korekty uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy (przy pojazdach o wartości do 15 000 zł – 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu, nastąpi zmiana jego przeznaczenia. Wysokość dokonywanej korekty będzie uzależniona od miesiąca, w którym będzie miała miejsce ta zmiana. Możliwością dokonania korekty zostaną objęte również przypadki sprzedaży pojazdów, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczania podatku naliczonego z uwagi na ich wykorzystywanie do użytku mieszanego.

Wprowadzany system korekt nie będzie miał jednak zastosowania do pojazdów nabytych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy. Wyjątek stanowić będzie wyłącznie sprzedaż takiego pojazdu.

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl