Pełna księgowość – co to jest i jak ją prowadzić?

Pełna księgowość to dla przedsiębiorcy nie lada wyzwanie. Pracy jest wiele, do tego trzeba być na bieżąco z aktami prawnymi oraz przepisami. Dlatego w prowadzeniu ksiąg handlowych w rozszerzonej formie nieoceniona jest pomoc biura rachunkowego.

Pełna księgowość – co to jest?

Księgowość pełna to najbardziej zaawansowana – i zarazem najbardziej skomplikowana – forma ewidencji. Obowiązek jej prowadzenia mają:

  • spółki kapitałowe i komandytowe
  • spółki cywilne i jawne osób fizycznych osoby fizyczne i spółki partnerskie, których przychody netto w ubiegłym roku podatkowym przekroczyły równowartość w polskiej walucie 2 mln EURO (przeliczane po średnim kursie NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego)

Pełna księgowość jest zatem skierowana do dużych przedsiębiorstw, od których państwo wymaga transparentności. Oprócz podmiotów zobowiązanych przepisami pełną księgowość może prowadzić każda także firma na własne życzenie.

Księgowość pełna a uproszczona

Pełna księgowość, w przeciwieństwie do księgowości uproszczonej, ewidencjonuje każde zdarzenie gospodarcze w firmie. Rozbudowany system księgowania wymaga sporych nakładów pracy i biegłej znajomości przepisów prawa. Uproszczona Księga Przychodów i Rozchodów jest dużo prostsza i tańsza w prowadzeniu. Nie daje ona jednak wglądu w procesy gospodarcze zachodzące w firmie i sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zatem nie można na jej podstawie planować inwestycji i szacować zysków.

Pełna księgowość daje natomiast wgląd w ewidencję przychodów i kosztów, ewidencję majątku i źródeł finansowania, inwentaryzację majątku i zobowiązań, a także sprawozdań finansowych. Korzystać z niej mogą zarówno organy państwowe sprawujące opiekę nad praworządnością firm, jak i osoby związane z danym przedsiębiorstwem.

Pełna księgowość – jak prowadzić?

Księgowość pełna polega na odpowiednim księgowaniu wszystkich operacji dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Chodzi zatem o wszelkie transakcje, przelewy przychodzące i wychodzące, a także operacje związane z magazynem. Wszystkie zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje się na podstawie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych, do których zaliczają się:

  • dziennik,
  • konta księgi głównej,
  • konta ksiąg pomocniczych,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Najczęściej prowadzi się je w formie komputerowej, która usprawnia pracę. Na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze należy zapisywać daty, a dowodom księgowym nadawać numer oraz datę (o ile jest inna niż data operacji gospodarczej). Każde zdarzenie należy zrozumiale opisać, uzgodnić kwoty w PLN, jednorodnie i spójnie prowadzić księgi, a przy tym korygować błędy. Każdy zapis powinno się oznaczać indywidualnym, automatycznie nadanym numerem, a także danymi osoby, która go dokonała. Dodatkowo pełna księgowość wymaga regularnych sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, czy informacja wprowadzająca do sprawozdania.

Ile kosztuje prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe

 

Spółka jawna a księgowość pełna

Wśród wielu form prowadzenia biznesu wyróżniamy spółki osobowe, a wśród nich m.in. spółkę jawną. Nie posiada ona osobowości prawnej, a więc nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Może być natomiast podatnikiem VAT. Spółka taka, w zależności od osiąganego przychodu netto, może rozliczać się według księgowości pełnej lub księgowości uproszczonej. Ta pierwsza jest obowiązkowa w przypadku, gdy przychody spółki jawnej przekraczają 2 mln euro w danym roku lub jeśli jednym ze wspólników jest osoba prawna. W takim przypadku osoby fizyczne wchodzące w skład spółki płacą podatek proporcjonalny do przychodów lub liniowy, a osoby prawne podatek CIT.

Pełna księgowość jest czasochłonna i wymagająca. Jej prowadzenie polega na prawidłowym prowadzeniu wszystkich ewidencji oraz przygotowywaniu sprawozdań. Dlatego dobrze jest korzystać ze specjalistycznej pomocy biura rachunkowego.