Polityka Prywatności

GARDEPROFIT.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie GARDEPROFIT.PL (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego prowadzonego w domenie gardeprofit.pl (zwany dalej „Serwisem”).
 2. Celem Polityki jest umożliwienie użytkownikowi Serwisu (zwanego dalej „Klientem” lub „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, a także z przysługującymi Klientom prawami i zasadami korzystania z plików cookies.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest Tomasz Walczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gardeprofit Sp.z o.o. z siedzibą
  w Luboniu przy ul. T. Kościuszki 95/1, 62-030 Luboń, posiadający NIP: 7831848334 oraz REGON: 520762687, będący właścicielem Serwisu (zwany dalej „Administratorem” lub „GARDE PROFIT”).
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować
  z Administratorem w następujący sposób listownie na adres siedziby wskazany w pkt II.1 lub elektronicznie wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora tj. biuro@gardeprofit.pl.

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez GARDE PROFIT zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  • nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu GARDE PROFIT);
  • zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez GARDE PROFIT (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów GARDE PROFIT, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GARDE PROFIT dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub skorzystania z usług.

IV. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. GARDE PROFIT przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. GARDE PROFIT nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. GARDE PROFIT realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. GARDE PROFIT ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez GARDE PROFIT ma prawo do:
   • dostępu do treści swoich danych,
   • prawo sprostowania,
   • prawo do żądania usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu GARDE PROFIT,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   • cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody; przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail GARDE PROFIT stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
 3. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez GARDE PROFIT narusza przepisy obowiązującego prawa.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT, z których korzystamy oraz firmom hostingowym.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Jednak dane zebrane anonimowo w ramach usług Google Analytics oraz Google AdWords mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (USA).

VIII. BEZPIECZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Celem GARDE PROFIT jest zapewnienie ochrony Klientom i ich danych osobowych w zakresie korzystania z Serwisu.
 2. GARDE PROFIT dba o to by dane osobowe Klientów były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 3. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego GARDE PROFIT (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt lub za pośrednictwem innych form kontaktu dostępnych w zakładce Kontakt, dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Klienta.
 4. GARDE PROFIT nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Klienta, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na niego.

IX. PLIKI COOKIE

 1. GARDE PROFIT stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych GARDE PROFIT i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron.
 2. GARDE PROFIT stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. Serwis wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Serwisie. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą GARDE PROFIT do ułatwiania korzystania z Serwisu. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Serwis, co umożliwia jego stałe ulepszanie.
 4. W ramach stron internetowych GARDE PROFIT stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
  • niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez GARDE PROFIT, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
  • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji;
  • funkcjonalne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.
 5. Pliki z logami przechowywane są przez GARDE PROFIT przez czas niezbędny do administrowania Serwisem. GARDE PROFIT wykorzystuje pliki z logami również do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Serwis i mogą być przechowywane przez okres 26 miesięcy.
 6. Ponadto, Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujący sposób:
 • Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu dokonania oceny korzystania z Serwisu, umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Przy czym adres IP Użytkownika podlega anonimizacji poprzez jego skrócenie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego; tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam podlega anonimizacji.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach skorzystania z udostępnionych w Serwisie formularzy kontaktowych.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu danych przez Serwis za pośrednictwem Google Analytics, jeżeli pobierze i zainstaluje wtyczkę znajdującą się pod poniższym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 • Google Ads

Google Ads wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przez Serwis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads. Serwis wykorzystuje Google Ads do remarketingu, który służy do kierowania reklam internetowych do Użytkowników odwiedzających Serwis poprzez pozostawianie w urządzeniu każdego odwiedzającego plik cookie, który na podstawie odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych umożliwia wyświetlanie reklam. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w ramach skorzystania z udostępnionych w Serwisie formularzy kontaktowych.

Możliwość wyłączenia reklam opisana jest pod poniższym linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl.

 1. GARDE PROFIT wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

X. PODSTAWA STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

 1. Pliki cookies będą umieszczane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich zapisywanie, poprzez kliknięcie w baner na stronie Serwisu.
 2. Klient przeglądający strony internetowe GARDE PROFIT może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:
 • w przeglądarce Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • w przeglądarce Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 • w przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pośrednictwem e-mail: biuro@gardeprofit.pl.