Biuro rachunkowe
Garde profit

Aktualności

30.06.2014
Skutki prawne nieterminowego złożenia sprawozdania finansowego

Skutki prawne nieterminowego złożenia sprawozdania finansowego – czynny żal

Sankcją za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego jest odpowiedzialność karna (grzywna albo kara ograniczenia wolności). Oprócz kar przewidzianych w uor sąd rejestrowy może zastosować swoiste środki przymusu.

W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. W sytuacji gdy mimo zastosowanych grzywien osoba prawna nadal nie złoży sprawozdania, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku, z możliwością przedłużenia na okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy mimo stosowania grzywny jednostka/osoba prawna wpisana do rejestru nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, sąd rejestrowy może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o jej rozwiązaniu oraz ustanowić likwidatora.

Z kolei jeżeli podatnik nie złoży sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż 10 lipca) do właściwego miejscowo urzędu skarbowego, popełnia wykroczenie skarbowe (obwarowane sankcją grzywny nakładaną przez urząd skarbowy).

W przypadku jednak gdy podatnik sam zorientuje się, że nie dopełnił obowiązku, może uniknąć kary pod warunkiem, że niezwłocznie złoży sprawozdanie finansowe, a wraz z nim tzw. czynny żal.

Czynny żal jest szczególnym rodzajem zawiadomienia przez podatnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez niego czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego). Jego złożenie zwalnia podatnika (osobę winną) od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Powrót do listy

Zadzwoń
61 6 46 00 65
Napisz do nas
biuro@gardeprofit.pl