Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą?

Zamknięcie firmy jednoosobowej brzmi poważnie. Nie jest to jednak trudne zadanie. Jeśli biznes nie przynosi spodziewanych zysków lub jest nieopłacalny, przedsiębiorca może podjąć decyzję o zakończeniu prowadzenia firmy. Pozwala ona uniknąć dalszego generowania długów i kosztów. Zamknięcie firmy jednoosobowej wiąże się jednak z dopełnieniem formalności. Trzeba uregulować zobowiązania wobec kontrahentów, pracowników i państwa. Ważne też, by zrobić to zgodnie z prawem.

PODSUMOWANIE: ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU

Jak zamknąć firmę? To proste. Wystarczy przestrzegać wymienionych poniżej kroków:

  • Zamknięcie firmy jednoosobowej powinno się rozpocząć od uregulowania stosunków z kontrahentami, to znaczy od wypowiedzenia podpisanych umów i wywiązanie się ze zobowiązań, w tym ze spłaty należności finansowych.
  • Kolejny krok to złożenia wniosku aktualizującego CEIDG-1 z informacją o likwidacji działalności.
  • Następnie należy rozliczyć się z urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego.
  • Kolejnym krokiem jest sporządzenie wykazu składników majątku (spisu z natury) i zgłoszenie go w terminie 7 dni do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
  • Następnie powinno się zamknąć księgę podatkową oraz rejestry VAT.
  • Jeśli przedsiębiorca posiada kasę fiskalną, to powinien zakończyć jej pracę oraz musi dokonać zwrotu ulgi na kasę, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał jej używania.

ZAMKNIĘCIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: O CO CHODZI WE WNIOSKU CEIDG-1?

Zamknicie działalności gospodarczej może mieć miejsce zarówno w trakcie jej funkcjonowania, jak i w czasie jej zawieszenia. Czynności należy rozpocząć od złożenia formularza o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Najłatwiej jest wypełniać wniosek na stronie państwowej. Wówczas, po wprowadzeniu NIP, większość danych zostanie automatycznie wpisana do formularza. Wniosek aktualizujący CEIDG-1 powinien zawierać opcję nr 5: “Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG”. Następnie należy uzupełnić “Dane wnioskodawcy”, gdzie obowiązkowe są pola dotyczące imienia, nazwiska i daty urodzenia podatnika oraz numeru PESEL, NIP i REGON. Obligatoryjne jest także oświadczenie dotyczące zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz tytułu prawnego do nieruchomości (poz. 15). W kolejnych rubrykach należy podać pełną i skróconą nazwę firmy oraz adresy związane z działalnością gospodarczą. Następnie trzeba przejść do danych dotyczących ubezpieczeń podatnika. Jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu w ramach KRUS, powinien zgłosić chęć rezygnacji. Następnym krokiem jest naniesienie informacji o zaprzestaniu działalności (poz. 16), gdzie w punkcie 1. trzeba wpisać datę dzienną trwałego zaprzestania prowadzenia firmy. Kolejne pola dotyczą informacji o aktualnym naczelniku urzędu skarbowego dla danego przedsiębiorcy oraz o liczbie i rodzaju załączników do wniosku.

GDZIE ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Wnioski i formularze należy przekazać kilku instytucjom. Dokument CEIDG-1 można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, lub skorzystać z konta przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca musi posiadać profil zaufany ePUAP lub własny podpis kwalifikowany. Wniosek związany jest z wykreśleniem podmiotu z CEIDG. Jest on także informacją dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzającego druk ZUS ZWPA, na podstawie którego wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek. Należy pamiętać, że w terminie 7 dni od złożenia formularza przedsiębiorca musi samodzielnie złożyć wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA i – o ile wcześniej składał taki formularz – z ubezpieczeń członków rodziny ZUS ZCNA. Przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT, powinien dodatkowo zgłosić zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych na formularzu VAT-Z w terminie 7 dni od daty likwidacji firmy.

JAK ZAKOŃCZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? ROZLICZENIE Z VATu

Jeśli przedsiębiorca był czynnym płatnikiem VAT, to zamykając działalność musi przygotować tzw. remanent likwidacyjny, inaczej zwany spisem z natury. Mówiąc inaczej, jest to wykaz majątku firmy. Pozwala on ustalić wartość elementów majątku firmy, od których konieczne będzie zapłacenie VAT. Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem remanentu likwidacyjnego trzeba poinformować o zamiarze jego przeprowadzenia naczelnika urzędu skarbowego. Forma spisu z natury nie jest określona specjalnym formularzem, musi jednak zawierać konkretne dane, w tym nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), datę sporządzenia spisu i numer pozycji arkusza. Powinny w nim się znaleźć środki trwałe, w tym wyposażenie, czyli składniki majątku przeznaczenia do użytkowania dłużej niż rok i o wartości początkowej powyżej 3,5 tys. PLN. Tańszych składników nie trzeba spisywać. Należy szczegółowo określić towar, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową i łączną wartość spisu. Dokument należy opatrzyć klauzulą “Spis zakończono na pozycji…” oraz podpisami osób go sporządzających i właściciela. Jeśli w ramach działalności gospodarczej prowadzono produkcję lub handel, to w spisie należy uwzględnić towary i surowce (należy zapisać ceny nabycia netto) oraz produkty (trzeba zapisać koszt wyprodukowania). Jeśli przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z VATu, to nie ma obowiązku sporządzania spisu.

JAK ZLIKWIDOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? ZAMKNIĘCIE KSIĄG

Analogiczny spis z natury należy sporządzić w celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów. Jest to podsumowanie zapisów w podatkowej księdze oraz ujęcie w niej spisu z natury (bez uwzględniania środków trwałych). Zabieg ten, po rozliczeniu, pozwala przedsiębiorcy otrzymać finalny dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, od którego musi zapłacić podatek dochodowy. Jest on zobowiązany do wpłacenia go do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym działalność została zamknięta. Następnie, w rozliczeniu rocznym PIT trzeba ująć dochody z zamkniętej firmy.

JAK ZAMKNĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? LIKWIDACJA KASY FISKALNEJ

Likwidacji kasy fiskalnej nie można przeprowadzić samemu – musi w tym pomóc serwisant. W ostatnim dniu korzystania ze sprzętu należy wystawić raport fiskalny (dobowy i miesięczny), a następnie zmienić tryb na “do odczytu”. Następnie trzeba odczytać zawartość pamięci, czyli wystawić raport fiskalny rozliczeniowy lub łączny raport fiskalnego rozliczenia, który podsumowuje wszystkie raporty dobowe. Dalej sporządza się protokół z odczytu pamięci kasy. Proces ten kończy się złożeniem wniosku o wyrejestrowanie kasy do urzędu skarbowego. Należy to zrobić w ciągu 5 dni od sporządzenia protokołu i raportu. Wniosek z danymi podatnika, numerem kasy fiskalnej, datą fiskalizacji, miejscem instalacji kasy i powodem jej wyrejestrowania, a także protokół i raport można złożyć podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – SPRZEDAŻ MAJĄTKU

Jeśli przedsiębiorca sprzeda składniki majątku objęte wykazem z likwidacji przed upłynięciem 6 lat (licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność), to dochód z ich sprzedaży podlega opodatkowaniu (na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT). Kwotę wylicza się jako różnicę między uzyskanym ze sprzedaży przychodem a wydatkami związanymi z nabyciem danego składnika majątku. Dane te są uwzględnione w spisie z natury sporządzanym na dzień likwidacji.

PAMIĘTAJ!

  • Dokumentację księgową i podatkową, a także zaświadczenie o wykreśleniu z CEIDG należy przechowywać co najmniej przez pięć lat od daty zlikwidowania działalności gospodarczej. Dlaczego jest to konieczne po zamknięciu firmy jednoosobowej? Ponieważ urzędy mają prawo nadal kontrolować dokumenty. Zaświadczenie o wykreśleniu firmy można pobrać ze strony CEIDG, po wyszukaniu nazwy w bazie przedsiębiorców. Dane nie znikają z ewidencji.
  • Jeśli likwidacja następuje w trakcie roku, to przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego z prowadzonej działalności na koniec roku podatkowego.