Zmiany w CIT w 2022 roku

Przed nami kolejne zmiany związane z Polskim Ładem. 28 czerwca 2022 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustaw podatkowych. Czekają nas zatem zmiany w CIT. Na czym polegają i czego dotyczą? Wyjaśniamy.

Modyfikacje obejmą CIT, czyli podatek od dochodów osób prawnych, które muszą prowadzić pełną księgowość. Stawka CIT może wynosić 19% lub 9%. Ta ostatnia dotyczy małych podatników i firm dopiero rozpoczynających swoją działalność. Propozycja zmian pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowanych jest sporo modyfikacji, obejmujących m.in. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów i wydłużenie zakresu czasowego ważności oświadczenia płatnika dla celów WHT. Na tym jednak nie koniec. 

Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca Ustawy o CIT)

Chodzi o zawieszenie stosowania przepisów ustawy CIT (art. 24ca) w okresie o 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Nowelizacja ma na celu ochronę polskich firm przed negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, w których zawirowania polityczne i gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i funkcjonujące w niej podmioty. Planowane są także modyfikacje w konstrukcji samego podatku, a konkretnie zwiększenie do 2% wskaźnika rentowności przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania. Chodzi o wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, a także o wyłączenie podatku akcyzowego. Ponadto planowane jest wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania (według wyboru podatnika: 4% przychodów, 2% przychodów stawka podatku 10%) oraz rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku. Do tegoż katalogu włączone zostaną spółki komunalne, mali podatnicy, podatnicy w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2% oraz podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Modyfikacja ta polega na odejściu od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników na rzecz aktualizacji, która będzie dokonywana raz do roku. Aktualizacja następować będzie w terminie do 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (czyli według stanu na dzień 1 sierpnia). Rozwiązanie to ma usprawnić proces aktualizacji danych podatnika.

Zmiana przepisów o „ukrytej dywidendzie” (art. 16 ust. 1 pkt 15b Ustawy o CIT)

Zmianę zaplanowano m.in. z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące przedmiotowej regulacji w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o „ukrytej dywidendzie” i o cenach transferowych. Ten przepis zostanie uchylony.

Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

Controlled Foregin Company (CFC) to przepisy uwzględniające w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego dochodów uzyskanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta. Nowelizacja wprowadzi przepisy eliminujące podwójne lub wielokrotne opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych. Doprecyzowane zostaną także przesłanki dotyczące wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów, w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku. Uściślona zostanie ponadto definicja jednostki zależnej. Będzie to zmiana o charakterze redakcyjnym/uzupełniającym.  

Zmiany przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24 aa Ustawy o CIT)

Planowane jest objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Doprecyzowane zostaną dwie kwestie: to, że podmiot powiązany na rzecz którego przenoszone są koszty, nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany i warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%). Uproszczeniu ulegnie warunek dotyczący preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego. Będą również stosowane przepisy o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo lub z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychodu do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT – Withholding Tax) to podatek dochodowy pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidend, odsetek, należności licencyjnych). W jego przypadku przestaną być stosowane niektóre obowiązki szeroko rozumianych płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (bonów, obligacji skarbowych). Obecnie podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych zobowiązane są do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunku informacji o występowaniu powiązań między nimi a podatnikiem. Przepisy ulegną zatem złagodzeniu. Zostanie także wydłużony zakres czasowy oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu. Złożenie takie oświadczenia pozwalać będzie na nie stosowanie tego mechanizmu przez kolejne nie trzy (tak jak obecnie), a przez siedem miesięcy.

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c Ustawy o CIT)

Modyfikacja ma na celu doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych. Zwiększono tę kwotę do 3 000 000 PLN, 30% EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych). Zmianie podlegają także przepisy o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe. Nie będą one stosowane w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mająca siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi przepisami nie będą także objęte przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie akcji albo ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

Nowelizacja ma na celu umożliwienie skorzystania z reżimu holdingowego większemu kręgu przedsiębiorców. Zgodnie z pomysłem, zmieniona zostanie definicja spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej i zastąpiona definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej. Rozszerzony zostanie katalog form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną. Spółce holdingowej zostanie przyznane prawo do korzystania ze zwolnienia z CIT dywidend, które wynika z Dyrektywy Parent Subsidiary. W ramach PSH krajowa spółka zależna będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy inwestycji. Ponadto, zostanie zwiększone z 95% do 100% zwolnienie z dywidend. 

Zmiana przepisów dotyczących estońskiego CIT / opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

Zmianie ulegnie sposób określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystania składników majątku na cele działalności gospodarczej, a także inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zmodyfikowany zostanie termin na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego. Zmienią się warunki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej. Zobowiązanie wygaśnie w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem (4 lata podatkowe). Modyfikacji ulegnie także termin na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia. W przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem. Zmienia się ponadto termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto. 

Zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W tym zakresie nowelizacja ma na celu ujednolicenie regulacji dotyczących zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, jak też składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów w budynku

Modyfikacje mają na celu przeformułowanie i tym samym uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek. Zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (art. 11 Ustawy o CIT)

Urealnieniu mają ulec progi dokumentacyjne dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, przez ich podwyższenie. Zlikwidowane zostanie także domniemanie rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (przepis będzie dotyczyć rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji).

Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji podatkowych

Dookreślone zostanie, że obowiązek będzie ograniczony do udostępniania wizualizacji wzorów deklaracji podatkowych (a nie samego wzoru)

Co mają na celu powyższe zmiany w CIT 2022? Większość z nich ma wyjaśnić zawiłości i wątpliwości interpretacyjne dotychczasowych przepisów. Przyjęcie projektu nowelizacji planowane jest na III kwartał.